مدیریت و چارت سازمانی

راه های ارتباطی

ایمیل نام و نام خانوادگی نقش
s.k.ghamsari@m-f-agroup.comخانم مهندس قمصریرئیس هیئت مدیره
p.razavi@m-f-agroup.comآقای دکتر رضویمدیر عامل
kh-fatehi@m-f-agroup.comآقای دکتر فاتحیقائم مقام امور بین الملل
a.jokar@m-f-agroup.comآقای مهندس جوکارقائم مقام مدیر عامل
m.omidvar@m-f-agroup.comخانم امیدوارمدیر بخش بازرگانی
l.abedali@m-f-agroup.comخانم عابدعلیمدیر مالی
e.yazdani@m-f-agroup.com آقای مهندس یزدانی مدیر بخش گوارش
m.sartaghi@m-f-agroup.comآقای مهندس سرطاقیمدیر بخش اورولوژی
a.mohammadzadeh@m-f-agroup.comآقای دکتر محمد زادهمدیر بخش مغز و اعصاب
m.parhizkar@m-f-agroup.comآقای مهندس پرهیزکارمدیر بخش Point Of Care
a.mohammadzadeh@m-f-agroup.comآقای دکتر محمد زادهمدیر بخش توسعه و تحقیقات
sh.banijamali@m-f-agroup.comخانم مهندس بنی جمالیمدیر بخش تنفسی
hr@m-f-agroup.comآقای دکتر امیدی فردمدیر منابع انسانی
itm@m-f-agroup.comآقای مهندس همدانیمدیر فن آوری اطلاعات و امنیت شبکه
h.tafvizi@m-f-agroup.comآقای مهندس تفویضیمدیر بخش عروق محیطی و انکولوژی
h.karimi@m-f-agroup.comآقای مهندس حسین کریمیمدیر بخش خدمات پس از فروش
v.alavi@m-f-agroup.comآقای مهندس علویمدیر منطقه ای گوارش
m.karimi@M-f-agroup.comآقای مهندس کریمیمدیر بخش لاپاراسکوپی
m.pourmoghadam@m-f-agroup.comآقای مانی پور مقدممدیر بخش تکنولوژیهای نوین
e.khoora@m-f-agroup.comآقای خورامدیر بخش انبار